STADGAR 2005

GEMENSAMT

ALLMÄNT
Verksamhetsåret är kalenderår.
Årsmötet ska ha ägt rum senast den sista februari.
T-klubbars medlemmar får Ej flytta någon rally eller folkracetävling till årsmötesdagen.

Årsmöte
Varje klubb äger två röster vid årsmötet, vilka skall styrkas med fullmakt.
Två klubbrepresentanter utses som delegater från respektive klubb.
Kallelse till årsmötet skall vara klubbarna tillhanda 14 dagar före årsmötet.
Klubbar som önskar ändringar i stadgarna skall senast 1 december skriftligen lämna förslaget till styrelsen.
Festinbjudan skall vara klubbarna tillhanda 30 dagar före festdagen.

Styrelsen
En styrelse bestående av en: Ordförande på en tid av 1 år
Sekreterare på en tid av 2 år (jämt år)
Kassör på en tid av 2 år (ojämnt år)
Styrelsesuppleant på en tid av 1 år
Ordföranden, sekreteraren och kassören tecknar T-klubbar var för sig.
Två ordinarie revisorer väljs på en tid av 2 år. En jämna år och en udda år.
En revisorsuppleant väljs på 1 år.
Kontaktmän
Varje klubb skall utse en kontaktman en folkracerepresentant och en utbildningsledare.
Till dessa kommer all korrespondens från T-klubbar att ske. (Även till klubben)
Namn adress och telefonnummer anmäls till sekreteraren senast den 15 mars varje år.
Avgifter
Medlemsavgift för T-klubbar är 1700:- kronor. Efter årsmötet skickar kassören en faktura på årsavgiften, till varje klubb, som skall vara betald senast 1 april, på postgiro 110 74 09-3
Vid försenad betalning utgår en straffavgift med 300:- kronor.
Prisutdelning
Prisutdelningen sker vid årsmötet/årsfesten.
Utmärkelser
T-klubbars plaketter utdelas till pristagare enligt rally och folkracestadgarna.
Vid förtjänstfullt arbete inom T-klubbar. Brons 5 år Silver 10 år Guld 15 år.
Marknadsföring
Marknadsföring skall ske genom tidningar, i första hand genom reportage i IB och lokalpress, i andra hand genom annonser.
Milersättning
Milersättning ersätts med 15 kr/mil. Gäller styrelsen och av styrelsen delegerade.
 

(Tävlingsregler)
RALLY

 
1 Tävlingar
T-klubbars klubb skall ensam anmäla och arrangera ett rally eller en RS med specialsträckor under verksamhetsåret.
Vid samarrangemang skall endast en arrangör räknas som T-klubbarsarrangör.
Datum och reservdatum ska vara med i tävlingskalendern.
Reservdatum gäller som ordinarie datum, om styrelsen och klubbar är informerade och om Annonsering skett.
Byte av datum skall ske minst 30 dagar innan tävlingsdagen, anmäls till T-klubbar:s styrelse samt annons 30 dagar innan tävlingen i IB där det skall framgå att tävlingen är en flyttad T-klubbarstävling.
2 Kartor
Samtliga T-klubbarstävlingar skall genomföras på en av Lantmäteriet utgiven karta med minsta skala av 1:100 000.
Höjdkurvor får ej förekomma på kartorna!
3 Marknadsföring
Marknadsföring skall ske genom tidningar. I första hand genom reportage i IB och lokalpressen, i Andra hand genom annonser.
Efter varje genomförd tävling ska en resultatlista och 10 i topp sändas av arrangören till nästa arrangör, för att denne ska medtaga 10 i topp i programbladet.
Totallista ska även sändas till IB för publicitet av 10 i topp torsdagen efter genomförd tävling.
Den klubb som arrangerar första tävlingen för året ska presentera förra årets fem bästa i varje klass i sitt programblad.
4 Avgifter
Inbetalning av tävlingsavgift och redovisning, resultatlista och pengar till kassören och resultatlista med personnummer till sekreteraren, senast 14 dagar efter tävlingen.
(minimiavgiften gäller även inställd och ej arrangerad tävling). Pengarna sätts in på postgiro 110 74 09-3. Vid försenad betalning utgår en straffavgift med 300:- kronor.
Avgift för startande 20 kr/tävling
Minimiavgift    1500 kr
Maximiavgift   3000 kr
Inställd tävling 1500 kr
5 Klassindelning
Samtliga A-förare Grp. A, Grp N, Ekonomi, Grp. H 2wd, H 4wd och VOC elit (A + B) prisbedöms tillsammans i T-klubbarsserien. B-förare i Grp. A, Grp N, Ekonomi, Grp. H 2wd, H 4wd. och C-förare i Grp. A, Grp N, Ekonomi, Grp. H 2wd, H 4wd och VOC.
6 Damklass
Samtliga T-klubbarsdamer, oavsett förare och bilklass sammanställs i en klass och poängsätts enligt övriga klasser.
Damer tävlar om prispengar i den klass de anmält sig i.
Ett hederspris skall uppsättas i damklassen.
För att damklassen ska räknas i T-Klubbarsserien fodras minst två startande, som erhållit T-klubbarspoäng.
7 Poängberäkning
Tävlande bland T-klubbarsförare erhåller i varje deltävling poäng enligt följande:
Placering 1 15 poäng Placering 2 13 poäng
Placering 3 11 poäng Placering 4   9 poäng
Placering 5   8 poäng osv. till 12:e placeringen som får 1 poäng
I klass Ekonomi, GRP A och GRP N -1600 cc läggs ytterligare 2 poäng till poängskalan.
Vid lika placering erhålls poäng motsvarande medeltalet av de erövrade poängen.
8 Poängsammanräkning
Vid poängsammanräkningen skall vid:
11 - 13 arrangerade tävlingar 4 räknas bort 8 - 10 arrangerade tävlingar 3 räknas bort
  6 -   7 arrangerade tävlingar 2 räknas bort 4 -   5 arrangerade tävlingar 1 räknas bort
A. En av de borträknade skall vara hemmatävling. (även om den inte körs av den tävlande)
B. Om hemmatävling ej finns p.g.a. att egna klubben ställt in eller ej arrangerat
     egen rallytävling, skall det totala medelvärdet av inkörda poäng borträknas
    (0.5 poäng upphöjs till 1.0 poäng)
Vid mindre än 4 st. arrangerade tävlingar räknas EJ mästerskapet.
Inkörda poäng får endast tillgodoräknas för slutplacering inom den förarklass de körts in i.
9 Särskiljning
Om flera förare har lika sammanlagda poäng avgörs deras inbördes ställning enligt följande:
A främst placeras den som har flest förstaplaceringar, därefter andraplaceringar osv. i de
    tävlingar som föraren får tillgodoräkna sig.
B Skulle metod A icke ge utslag placeras den först som erövrat flest poäng i samtliga
    tävlingar utom hemmatävling.
C Skulle metod B icke ge utslag är placeringen i sista deltävlingen avgörande. Om detta
    ej ger utslag räknas näst sista tävlingen osv.
Hemmatävling för någon förare överhoppas vid särskiljning.
10 Lagtävling/Lagpoäng
Lagpriset skall erövras fem gånger oavsett ordningsföljd för att priset ska behållas för alltid.
Lagpoäng räknas ut av de fyra bästa förarna från varje klubb. Slutpoäng i T-Klubbarsserien oavsett förarklass.
11 Prispengar
Prispengar utdelas till de fyra första förarna i varje förarklass
Prispengar: 1:a 5000 kr + plakett
                  2:a 3000 kr + plakett
                  3:a 2000 kr + plakett
                  4:a 1000 kr

FOLKRACE:

Lagtävling

 
1 Datum: T-klubbar:s folkracetävling arrangeras under tiden augusti - september.
    Arrangör: Arrangör utses på årsmötet. Klubb som berörs skall vara tillfrågad.
2 Funktionärer
Alla klubbar som deltager med något lag, seniorer/juniorer eller båda ska medverka med minst 6 funktionärer.
3 Domare
Rekommendation är att domaren från klubb utanför T-klubbar.
 
4 Lagavgift
Lagavgiften är 1500/lag. Avgiften skall vara arrangören tillhanda senast en månad före, för att få deltaga.
5 Ekonomi
Arrangerande klubben betalar hela arrangemanget och prispengarna.
T-klubbar betalar enligt stadgarna i § 8 Lagpris och § 9 Plaketter.
Vid mindre än 6 lag inställs tävlingen.
Prispengar: 1:a 1000 kr
                  2:a   600 kr
                  3:a   400 kr
6 Genomförande
Länet delas upp i två delar.
Två kvaltävlingar körs samma dag på samma bana.
Vartannat heat med lag från del 1 och vartannat från del 2.
Varje delgrupp kör i kvalet 15 heat där startspåren är färdiglottade. Detta ska ske på förmiddagen.
På eftermiddagen körs en final med tre bästa lagen från varje del. Finalen körs i 15 heat.
I finalen lottas startspåren på väg till startplattan.
Ett lag ska bestå av minst 6 max. 8 förare.
En förare får köra max. 5 heat i kvalet + 5 heat i finalen, samt ett rövarheat.
Poäng kval: 6 4 3 2 1
Poäng final: 7 5 4 3 2 1
Vid 7 lag och mindre körs final med 21 heat, varje lag kör 18 heat en typ av stege.
7 Särskiljning
Skulle två eller flera lag ha samma poäng, räknas flest segrar, andraplatser osv.
Skulle det ej gå att skilja tillämpas:
Bäst i sista heatet därefter näst sista osv.
8 Lagpris
Lagpris skall erövras fem gånger oavsett ordningsföljd, för att priset skall behållas för alltid.
9 Plaketter
Plaketter utdelas till lagen på årsmötet/årsfesten.
Plaketter utdelas till 1:a 2:a och 3:e laget i finalen.
Plaketter till deltagare och lagledare.
10 Rövarheat
När finalen är klar körs ett rövarheat med de lag som har deltagit i finalen till vilken
lagledaren tar ut en förare. Juniorer kör ej något rövarheat.
Rövarheatet räknas utanför ordinarie tävling.
Vid 7 lag körs rövarheatet med de 6 bästa.
Prispengar: 1:a 1500 kr
                   2:a 1000 kr
                   3:a   500 kr
11 Tillägg juniorer
Lagavgiften för juniorer 200 kr/lag.
Förare: Max tre stycken. När tre förare finns ska minst två av dessa köra.
I kvaltävlingen körs sex heat.
Lagtävlan körs i två grupper om tillräckligt med lag finns.
De tre bästa lagen från varje grupp går till final som köres om sex heat.
Om sex eller sju lag deltager, går bara två lag från varje grupp till final.
Om fyra eller fem lag deltager körs inget kval. Endast final.
Om endast tre lag är anmälda inställes juniortävlingen.
Vid inställd seniortävling inställes också juniortävlingen.
Juniortävlingen är en separat tävling med ett separat vandringspris.
Efter fem inteckningar erhålls det för alltid.
Prispengar: 1:a 500 kr
                   2:a 300 kr
                   3:a 200 kr

T-klubbarsmästare

 
1 Tävlingar
T-klubbar:s klubb kan anmäla och arrangera en folkracetävling.
RS-tävling får ingå i T-kubbarsmästaren.
Vid samarrangemang ska endast en arrangör räknas
som T-klubbarsarrangör.
Datum och reservdatum ska vara med i tävlingskalendern.
Reservdatum gäller som ordinarie datum, om styrelsen och klubbar är informerade och om annonsering skett.
Byte av datum skall ske minst 30 dagar innan tävlingsdagen, anmäls till T-klubbar:s styrelse samt annons 30 dagar innan tävlingen i IB där det skall framgå att tävlingen är en flyttad T-klubbarstävling.
Årets sista arrangör utses på 1:a ordinarie möte efter årsmötet.
2 Klasser
T-Klubbarsmästare utses i klasserna Damer Juniorer och Seniorer.
Antalet Damer och Juniorer skall vara minst 5 startande för att mästerskapspoäng skall utdelas.
När antalet startande uppgår till 1 heat körs fyra omgångar utan final. Sammanlagd poäng vinner.
3 Gallring
1 Förare från T-klubbar äger företräde.
2 Fritt för arrangören.
4 Resultat
Resultatlista med personnummer skall vara sekreteraren tillhanda senast 7 dagar eftertävlingen.
5 Poängberäkning
Tävlande bland T-klubbarsförare erhåller i varje deltävling poäng enligt följande:
Placering 1 15 poäng Placering 2 13 poäng
Placering 3 11 poäng Placering 4   9 poäng
Placering 5   8 poäng osv. till 12:e placeringen som får 1 poäng
Vid lika placering erhålls poäng motsvarande medeltalet av de erövrade poängen.
6 Slutplacering
Vid poängsammanräkningen skall varje förare vid:
11 - 14 arrangerade tävlingar räknas 5 bort 8 - 10 arrangerade tävlingar räknas 3 bort
  6 -   7 arrangerade tävlingar räknas 2 bort 4 -   5 arrangerade tävlingar räknas 1 bort
Final tävlingen måste räknas oavsett om man deltar eller ej.
Vid mindre än 4 st. arrangerade tävlingar räknas EJ mästerskapet.
7 Särskiljning
Om flera förare har lika sammanlagda poäng avgörs deras inbördes ställning enligt följande:
A främst placeras den som har flest förstaplaceringar, därefter andraplaceringar osv i detävlingar som föraren får tillgodoräkna sig.
B Skulle metod A icke ge utslag placeras den först som erövrat flest poäng i samtliga tävlingar.
C Skulle metod B icke ge utslag är placeringen i sista deltävlingen avgörande. Om detta ej ger utslag räknas näst sista tävlingen osv.
8 Lagtävling/Lagpoäng
Lagpriset skall erövras fem gånger, oavsett ordningsföljd, för att priset ska behållas för alltid.
Lagpoäng räknas ut av de fyra bästa förarna från varje klubb. Slutpoäng i T-Klubbarsmästarenoavsett förarklass.
9 Prispengar
Prispengar + plakett utdelas till de tre bäst placerade förarna bland Damer, Juniorer och Seniorer.
Prispengar: 1:a 1000 kr + plakett
                   2:a   600 kr + plakett
                   3:a   400 kr + plakett
10 Ekonomi
1
Varje arrangör betalar en avgift på 500 kr. till T-klubbar, som hjälp till prispengarna.
2 Avgiften skall vara betald senast 14 dagar efter tävlingen. Pengarna sätts in på postgiro 110 74 09-3.
T-klubbar står för resterande prispengar och plaketter övrigt respektive arrangör.